Kezdőlap
https://komuvestanfolyamok.hu/

ASZF Mesto Csoport Kft. jelentkezőinek 2021.03.18-tól

 ASZF Mesto Csoport Kft. jelentkezőinek

Általános Szerződési Feltételek a Mesto Csoport Kft. által 2021.03.18-tól szervezett tanfolyamok jelentkezőinek

 • A képzésre jelentkezés feltételei

A képzésen való részvétel minden esetben egy jelentkezési lap leadásával indul. A jelentkezők a MESTO Csoport Kft. által üzemeltetett honlapok egyikén, vagy a résztvevői toborzásban közreműködő szolgáltatók internetes felületén tudják leadni jelentkezésüket.

A képzésre jelentkezés még nem jelent kötelezettséget a jelentkező számára. Fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés aláírása után van a résztvevőnek. 

 

A jelentkező köteles megadni a felnőttképzési törvényben előírt adatokat a képzés megkezdése előtt. A jelentkezési lapon szereplő adatok megváltozása esetén a tanfolyami résztvevő köteles tájékoztatni a képzőt a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a tanfolyamon résztvevőt jogsérelem éri, azért a felnőttképző nem elmarasztalható.

 

A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező köteles a tanfolyamszervezőnek bemutatni eredeti példányban a szükséges dokumentumokat és bizonyítványokat. Ezekről a dokumentumokról, bizonyítványokról felnőttképző másolatot készít és hitelesít. Az elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni.

Az adatokat a képző a GDPR és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli és tárolja.

A külföldön szerzett bizonyítványok esetében a képző az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítását fogadja el.

Egyéb esetekben a következő fordítások is elfogadhatók a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján: 

 • a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás, 
 • a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá 
 • az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [fenti törvény 28. §. (1) bekezdése] joga szerint.

 

Azokban az esetekben, amikor a képzéshez tartozó program követelmény illetve a képző képzési programja egészségügyi alkalmasságot is előír, akkor a résztvevő az egészségét bizonyító orvosi alkalmassági papírt is köteles átadni a felnőttképzőnek. Az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzésére kizárólag a jogszabályban előírt foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek jogosultak. (katt ide) 

 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyamon résztvevő képzésben való részvételhez előírt dokumentumokat a tanfolyam indulásáig (felnőttképzési szerződés életbelépéséig) nem mutatja be, úgy saját felelősségére a tanfolyami órákat látogathatja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartása mellett (beleértve a fizetési feltételeket is), de részére az adott képzés befejezését igazoló tanúsítvány nem adható ki. • A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

 

A MESTO Csoport Kft. engedélyköteles felnőttképzési tevékenységét a központilag kiadott program követelmények és minősített képzési programjai alapján végzi.

 

A Képző a szakképesítő vizsgára felkészítő szakmai képzések kapcsán - a felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásaként - lehetőséget biztosít ingyenes előzetes tudásszint mérésre. Az előzetes tudásszint mérésének igényét a tanfolyami jelentkezőnek jelezni kell írásban a felnőttképző felé a tanfolyami tájékoztatón meghirdetett tervezett kezdési időpontot megelőző 15 napig. Az előzetes tudásszint mérések alkalmával bizonyos esetekben már meglévő szakmai tudást, egyéb esetekben készségeket, képességeket mérünk fel. Az előzetes tudásszint mérésén elért eredmények függvényében a tanfolyami résztvevők felmentést kaphatnak bizonyos tananyagegységekből. A felmentések figyelembevételével csökkenthető az adott képzés időtartama, óraszáma. Abban az esetben, ha az adott tanfolyamot képző előzetes tudás meglétéhez köti, akkor csak azok vehetnek részt a képzésben, akiknek a tudása az elvárt szintet eléri. A felmentés kizárólag a MESTO Csoport Kft. tanfolyamain vehető igénybe.

 

A törvényi szabályozás szerint a felnőttképző a tanfolyam megkezdése előtt a résztvevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi az órarend is, melyet képző rendszerint a csoport számára létrehozott internetes felületre is feltölt. 

 

Az órarend változtatásának jogát a felnőttképző fenntartja. A változtatás kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is. A változtatás célja az oktatási tevékenység további minőségének biztosítása. 

A résztvevő elfogadja, hogy a képzést kiegészítő írásos segédanyagok, jegyzetek, mind formában, mind terjedelemben képzésenként különbözőek. A képző a segédanyagok, jegyzeteket a képzésben résztvevő számára írásban, elektronikus módon, pdf. fájlok formájában adja át, papír alapon a résztvevő számára ezt nem köteles biztosítani, de ez a Képző egyoldalú döntése alapján eseti jelleggel lehetséges. Az előadásokról a Képző nem készít felvételeket, erre nem vállal kötelezettséget de ez a Képző egyoldalú döntése alapján eseti jelleggel lehetséges, a résztvevőnek a képzéseken történő személyes részvétel során kell az anyagot elsajátítania.

A résztvevő elfogadja, amennyiben a képzéshez tartozó gyakorlatot a Képző szervezi, a gyakorlat helyszíne a jelentkezői létszám függvényében változhat és ez a képzés helyszínétől eltérő, más, 80 km-es körzetben található településen is megvalósulhat, ez a Képző szerződésszerű teljesítésének minősül.

A tanfolyami résztvevőnek lehetősége van a képzésről történő hiányzásra a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértékben és feltételekkel. A megengedett mértékű hiányzás túllépése esetén a tanfolyami résztvevő kizárható a képzésről.

A tanfolyamon résztvevők a képzés végén záróvizsgát tesznek. A tanfolyam befejezését igazoló Tanúsítvány kizárólag a záróvizsga sikeres teljesítése után adható ki. A tanfolyami záróvizsga időpontjait képző határozza meg. A kijelölt időpontban történő megjelenés minden résztvevő számára kötelező. Amennyiben a résztvevő nem vett részt a záróvizsgán, akkor számára a Tanúsítvány nem állítható ki. A képző egy lehetőséget biztosít a záróvizsga megismétlésére a képzés utolsó kontaktórájáig. Abban az esetben, ha a tanfolyamon résztvevő nem él a második felajánlott záróvizsga lehetőségével sem, akkor az adott tanfolyam keretében képző részére Tanúsítványt nem állít ki a tanfolyam elvégzéséről

A tanfolyami résztvevők a Tanúsítvány kiadása után jelentkezhetnek szakképesítő vizsgára. A szakképesítő vizsgára történő jelentkezést a vizsgázni kívánok önállóan végzik. Szakképesítő vizsgát kizárólag az államilag kiadott program követelmények alapján megvalósított képzések után tehet a képzésben részt vett, sikeres záróvizsgát tett, Tanúsítvánnyal rendelkező személy.

A kizárólag bejelentés köteles képzések elvégzése után képző Tanúsítványt állíthat ki a tanfolyamot sikeresen teljesítő kérésére. A bejelentés köteles képzések elvégzése kapcsán kiadott Tanúsítvány nem jogosít fel szakképesítő bizonyítvány megszerzésére.

Fontos, hogy a szakmai, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása mellett a felnőttképző elvárja a tanfolyami résztvevőtől, hogy a képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain olyan állapotban jelenjen meg, amellyel semmilyen mértékben nem zavarja az oktatást, továbbá a többi résztvevő részéről a tanfolyami szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Abban az esetben, ha a résztvevő viselkedésével akadályozza, vagy zavarja az oktatót a feladata elvégzésében, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, akkor az oktató vagy a felnőttképző egyéb megbízottjának felszólítására köteles elhagyni az oktatás helyszínét. Ezt követően az eseményről  a Képző jegyzőkönyvet készít. A Képző a jegyzőkönyv felhasználásával, illetve a szabályszegő résztvevő meghallgatásával fegyelmi eljárást folytat le, mely eredményeképpen jogosult a felnőttképzési szerződést felmondani. A tanfolyamon résztvevő köteles a tanfolyam során általa használt tantermeket, eszközöket, élőállattal való foglakozás esetén az állatokat rendeltetésszerűen használni, vagy velük foglalkozni. A tanfolyam során a résztvevő által okozott károkért résztvevő kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások csak a tanfolyamhoz tartozó fizetési ütemek szerinti időarányos díjak befizetése mellett látogathatók. Olyan esetben, ha a díjtartozás 15 napot meghaladja, akkor a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a díjtartozás rendezéséig. A tanfolyami órákról történő eltiltás nem jelenti a felnőttképzési szerződés megszűnését és a további fizetési kötelezettség eltörlését.

A résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja az alábbi tájékoztatást:

 • az Átfogó Villamosipari tanfolyam után történő szakképesítő vizsgán, Villamosipari előkészítő végzettség szerezhető, amely nem egyenlő a Villanyszerelő képzettséggel.
 • az Átfogó Fodrászati tanfolyam után történő szakképesítő vizsgán Fodrász vegyszeres szakember végzettség szerezhető, amely nem egyenlő a Fodrász képzettséggel.
 • a Borbély és Fodrász vegyszeres tanfolyam után történő szakképesítő vizsgán Fodrász vegyszeres szakember végzettség szerezhető, amely nem egyenlő a Fodrász képzettséggel.
 • az Átfogó Asztalosipari tanfolyam után történő szakképesítő vizsgákon asztalosipari szerelő és famegmunkáló végzettség szerezhető, amely nem egyenlő az Asztalos képzettséggel.
 • a Falazó kőműves tanfolyam után történő szakképesítő vizsgán Falazó kőműves végzettség szerezhető, amely nem egyenlő a Kőművessel képzettséggel.

 

Képzési díjak fizetése

A tanfolyami díj befizetése a felnőttképzési szerződés tanfolyami résztvevő általi aláírása után történik. A tanulók jellemzően havi részletekben fizetnek, de amennyiben kérik, az egyösszegű befizetésre is lehetőséget biztosítunk.

A tanfolyamokat a képzés időtartamának függvényében fizetési ütemekre bontjuk.

A fizetési ütemeknek kizárólag, akkor van jelentőségük amennyiben a tanfolyami részvevő vagy a felnőttképző, a felnőttképzési szerződés felbontását kezdeményezi. A tanfolyami részvevő (szerződő) a szerződés felbontására irányuló kérelmét két értesítési eljárás együttes alkalmazásával tudja megvalósítani. Levelét e-mailben elküldi a mestocsoport@gmail.com e-mail címre és ezzel egy időben levelét ajánlott tértivevényes formában elküldi a MESTO Csoport Kft. 2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület alatti címére. A felnőttképzési szerződés megszüntetésére vonatkozó kérelem kizárólag mindkét eljárás együttes alkalmazásával valósul meg. 

Abban az esetben, amennyiben a tanfolyami résztvevő a tanfolyamtól való elállására vonatkozó kérelme a felnőttképző által előírt módon beérkezett, akkor a felnőttképző elvégzi a szerződés felbontására vonatkozó adminisztrációt. Kiértesíti a részvevőt a szerződése megszüntetésének feltételeiről, mely értesítésnek része az időarányos fizetési ütem szerint előírt képzési és adminisztrációs díjak kifizetése. A tanfolyamot megszakító tanfolyami résztvevőnek a második írásos kérelmének beérkezésekor megkezdett fizetési ütem szerinti díjakat teljes egészében be kell fizetnie. Abban az esetben, amennyiben a résztvevő egyösszegű befizetést kért és a tanfolyam díját a teljes időszakra rendezte, akkor a felnőttképző a még meg nem kezdett következő képzési ütemre kalkulált díjösszegének az egyösszegű befizetésre vonatkozó kedvezmény levonása után járó részét átutalja a résztvevő által megadott bankszámlaszámra.

A tanfolyami díjak a következő táblázatban látható fizetési ütemek szerint kerülnek felosztásra. 

Tanfolyam időtartama

 1. ütem
 • ütem
 • ütem

6 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 4. hónap végéig

5. hónap elsejétől – a tanfolyam befejezéséig

Nincs

12 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – a 9. hónap végéig.

10. hónap elsejétől – a 12. hónap végéig.

18 hónapon belül

Szerződés aláírásától- 6. hónap végéig

7. hónap elsejétől – 12. hónap végéig

13. hónap elsejétől – a tanfolyam végéig.Kedvezmények igénybevétele

A kedvezmények az adott képzéshez tartozó tanfolyami tájékoztatókon találhatók. A kedvezmények kizárólag a felnőttképző www.felnottkepzotanfolyamok.hu oldalán feltűntetett feltételekkel és módon számíthatók be. A kedvezmények a tanfolyam kezdésének időpontjában történő teljesüléskor vehetők igénybe. A kedvezményre való jogosultságot a felnőttképzési szerződés kitöltéséig kell igazolni. A felnőttképzési szerződés megkötése után beküldött kedvezményre jogosító igazolást a felnőttképző nem tudja elfogadni.

Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze. (kivéve, ha erről a képző előzetesen írásban másként dönt)

A kedvezmény a szerződés megszűntetése esetén történő elszámoláskor nem illeti meg a szerződött tanfolyami részvevőt.

 

Kártérítési felelősség

 A MESTO Csoport Kft. tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény a vagyoni biztosíték felhasználásával a törvényi előírások szerint kötelezett, azonban a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét. Abban az esetben, amennyiben a jogszabályi környezet változása miatt a teljesítés jogi ellehetetlenülése valósul meg, akkor a  MESTO Csoport Kft. teljes egészében kizárja a kártérítés felelősségét.

Panaszok kivizsgálása és kezelése

A panasz megfogalmazása történhet írásos formában a szakmai vezető, vagy az ügyvezető felé.

A szakmai vezetőnek és az ügyvezetőnek minden panaszt ki kell vizsgálni a MESTO Csoport Kft. MBR –ben foglaltaknak megfelelően és a vizsgálat eredményét a panaszossal szóban, vagy írásban meg kell osztani.Céges adatok:

Adószám: 26769215-2-11

Cégjegyzékszám: 11 09 027053

Név: Mesto Csoport Kft.
Székhely : 2521 Csolnok, Park u. 9.
Telephely: 2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2021/000064; B/2021/000820